Script 1.8.1

list

原型:

list()

描述:

返回当前系统中所注册的所有触发事件

参数:

返回值:

数组格式的事件触发器列表

示例:
var triggersList = Trigger.list();
if(triggersList != null) {
	//循环迭代 Trigger 对象
	for(var i = 0; i< triggersList.length; i++) {
		// 属性值
		//得到一个Trigger对象
		var trigger = triggersList[i];
		//查看Trigger name属性
		var name = trigger.getName();
		//查看Trigger type属性
		var type = trigger.getSubtype();
		// Trigger执行状态
		var mode = trigger.getMode();
		// 数组格式callback属性
		var callbacks = trigger.getCallbacks();
		for(var j = 0; j < callbacks.length; j++) {
			print('callback  : ' + callbacks[j]);
		}
    }
}